ព័ត៍មាន

 • សមិទ្ធិផល

  សមិទ្ធិផល

  Sample Engineering Drawing Achievements   2019 • Microwave Ready to Cook Pouches (Patent Pending) • New Milk bags without PAA, with very slight odor inside • New adaptor for direct pumping easier (Patent pending) • New plastic Holder to make breast feeding in the milk storage bag possible (...
  អាន​បន្ថែម
 • R & D ថ្មីរបស់ក្រុម N អភិវឌ្ឍន៍

  R & D ថ្មីរបស់ក្រុម N អភិវឌ្ឍន៍

  Threestone មានក្រុមការងារ R & D ថ្មីប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានលះបង់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនផ្សេងគ្នា "និងម្ចាស់ប៉ាតង់ជាង 10 សម្រាប់ផលិតផលនិងការកែលម្អនៃម៉ាស៊ីនរហូតដល់ឥឡូវនេះ។
  អាន​បន្ថែម